Mercedes-Benz

GLC-Class 가망고객 초청 및 시승행사

-행사기간: 2019.04.12 (금) (11:00~17:00)

-행사장소: 메르세데스-벤츠 대전전시장 (대전광역시 대덕구 한밭대로 1138)

-행사내용: ◇ 시승에 참여해주신 고객님께 MB쇼퍼백 증정

                   ◇ 시승행사 참여 후 당일 계약 후 출고시 골프백 증정

                   ◇ 케이터링 서비스 제공

-행사문의: 042-363-2000