Mercedes-Benz

E-Class 가망고객 초청 및 시승행사

-행사명: E-Class 가망고객 초청 및 시승행사

-행사기간: 2019.07.10 (수) (11:00~17:00)

-행사장소: 메르세데스-벤츠 대전전시장 (대전 광역시 대덕구 한밭대로 1138)

-행사내용: ◇ 시승에 참여해주신 고객님께 MB 장우산 증정

                   ◇ 시승행사 참여 후 당일 계약 시 메르세데스-벤츠 컬렉션 3단 우산 증정

                   ◇ 케이터링 서비스 제공

-행사문의: 042-363-2000